Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – LAATTIJDIGE BETALING

In geval van laattijdige betaling wordt er na min. 10 dagen een betaalherinnering gestuurd.  Indien er geen betaling volgt binnen de 10 dagen is er van rechtswege en zonder dat een verdere aanmaning moet gestuurd worden een verwijlinterest verschuldigd aan een intrestvoet van 8 % per jaar, te vermeerderen met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % (deze schadevergoeding kan niet minder bedragen dan 50 €).

Alle verdere kosten die gemaakt dienen te worden in het kader van de inning, zullen ten laste zijn van de wanbetaler.


ARTIKEL 2 – RECHT EN RECHTBANK

2.1. Het Belgisch recht is van toepassing.

2.2. De Rechtbanken van Eerste Aanleg Antwerpen, Afdeling Antwerpen zijn bevoegd voor kennisname van een gebeurlijk geschil / invordering, dan wel de Vrederechter Antwerpen, 5de kanton